Ziekenhuisreglement


Een ziekenhuis is een gemeenschap waar verschillende mensen zijn opgenomen om er deel te nemen aan een behandelprogramma.
Om in een goede verstandhouding met elkaar om te kunnen, gelden volgende regels voor iedereen.

 • Gevaarlijke voorwerpen mogen niet in het ziekenhuis binnen gebracht worden.
  Bij opname zal gevraagd worden of u gevaarlijke voorwerpen bij heeft, zoals pepperspray, zakmessen, wapens, .... Deze horen niet thuis in een ziekenhuis en zullen in bewaring genomen worden of aan bevoegde instanties overhandigd worden.
 • Fysiek geweld of dreigen met fysiek geweld wordt niet getolereerd.
  Het gebruik van fysiek geweld ten aanzien van personeel of medepatiënten en bezoekers kan aanleiding geven tot ontslag of zelfs tot gerechtelijke vervolging. Opzettelijk toegebrachte schade aan materialen en gebouwen dient vergoed te worden. Uw behandelteam is bereid samen met u te zoeken naar alternatieven om spanningen te verminderen.

 • Het gebruik van alcohol of drugs op het ziekenhuisdomein, of het verdelen / verkopen van medicatie, alcohol of drugs aan medepatiënten leidt tot ontslag. Deze strikte regel hanteren we om medepatiënten te beschermen. Bij vermoeden van gebruik of bezit van alcohol, drugs of andere middelen hebben de verpleegkundigen het recht om controles uit te oefenen. Zij kunnen vragen een urine-, ademtest of bloedonderzoek te doen. In bepaalde gevallen zullen zij ook een kameronderzoek doen waarbij zij uw kledij en bagage controleren op de aanwezigheid van illegale middelen. We vragen u enkel de medicatie bij u te hebben en te gebruiken die door een arts van het ziekenhuis is voorgeschreven.
 • De privacy van medepatiënten en personeel dient gerespecteerd te worden.
  Het nemen van foto's is ten strengste verboden. Er geldt een discretieplicht in verband met de informatie die u van medepatiënten verneemt. Bezoek ontvangt u best op uw persoonlijke kamer of in de cafetaria, de gemeenschappelijke ruimten op de verpleegafdeling kunnen niet gebruikt worden voor bezoek.
 • Kledij - voorkomen - omgangsvormen..
  We vragen u gepaste en verzorgde kledij te dragen die niet uitdagend of aanstootgevend is.We hechten belang aan de manier waarop we met elkaar omgaan en verwachten een correcte houding met eerbied voor elk individu. Storend gedrag wordt niet geaccepteerd.
 • Wie op een open afdeling verblijft, kan het ziekenhuis verlaten buiten de therapie uren tot 20u30.
  Afhankelijk van uw situatie of van het behandelprogramma waarin U ingeschakeld is, kunnen hierop uitzonderingen gemaakt worden. Telkens U het ziekenhuis verlaat, dient u steeds de verpleging hiervan op de hoogte te stellen en het uitgangsregister van de afdeling in te vullen.
 • Iedere afdeling kan bijkomende bijzondere regels hanteren die gelden voor de patiënten die op die afdeling opgenomen zijn.