Rechten van de patiënt

Rechten van de patiënt

Op 22 augustus 2002 werd de "Wet betreffende de rechten van de patiënt" van kracht. Hierin worden de rechten van de patiënt beschreven met betrekking tot de zorg, onderzoeken en behandelingen die in het ziekenhuis aangeboden worden.

1. U heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening.

U heeft recht op een goede, zorgvuldige en kwaliteitsvolle zorg die beantwoordt aan uw behoeften.

2. U heeft recht op de vrije keuze van zorgverlener.

De wet schrijft voor dat u recht heeft op een vrije keuze van zorgverlener. Omwille van de praktische organisatie van ons zorgaanbod, waarbij de zorgverleners gekoppeld zijn aan een behandelprogramma, bent u in deze keuze beperkt. U wordt bij opname of aanvraag tot opname op de hoogte gebracht wie uw behandelend geneesheer wordt.

3. U heeft recht op informatie over uw gezondheidstoestand.

U heeft recht op alle informatie die nodig is om inzicht te krijgen in uw gezondheidstoestand. Deze informatie moet u in duidelijke taal meegedeeld worden. U kan aan uw behandelend geneesheer vragen deze informatie aan een vertrouwenspersoon mee te delen, of net uitdrukkelijk vragen om geen informatie te geven.

4. U heeft recht op toestemming tot behandeling of onderzoek.
U heeft het recht om tijdig alle relevante informatie te krijgen over de behandelingen en onderzoeken die uw behandelend geneesheer aan u voorstelt. U kan deze voorstellen aanvaarden of weigeren.

5. U heeft rechten met betrekking tot uw patiëntendossier.
U heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier.
Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op inzage in uw patiëntendossier en op een afschrift van uw patiëntendossier. Beide vragen moet u aan uw behandelend geneesheer voorleggen. Het afschrift van uw patiëntendossier is 'strikt persoonlijk en vertrouwelijk' en is alleen voor u bedoeld. Het afschrift wordt u tegen kostprijs (van de kopieën) geleverd.

6. U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

U heeft recht op respect voor uw intimiteit en uw privé-leven. U heeft recht op ruimtelijke privacy.

7. U heeft recht op klachtenbemiddeling.
U heeft het recht een klacht neer te leggen met betrekking tot het schenden van uw rechten. Daartoe kan u terecht bij de ombudsman van het ziekenhuis. Deze bemiddelaar is geen personeelslid van het ziekenhuis en zal uw klacht onpartijdig onderzoeken. Indien geen oplossing gevonden wordt, zal de ombudsman u op de hoogte brengen van de verdere stappen die u eventueel kan ondernemen.

De volledige wettekst kan u nalezen op: http://www.belgium.be/nl/gezondheid/gezondheidszorg/patientenrechten


De klachtenbemiddeling

Iedereen in deze voorziening probeert u met de beste zorgen te omringen. Toch kan het zijn dat uw verwachtingen niet altijd worden beantwoord en dat u een vraag, een probleem of een klacht hebt. U kan en mag de betrokken medewerker daar gerust over aanspreken.

Als u het moeilijk vindt zelf naar deze medewerker toe te gaan om naar een oplossing te zoeken, dan kan u contact opnemen met een ombudspersoon. Deze bemiddelaar is geen personeelslid van het psychiatrisch ziekenhuis en heeft dus een onafhankelijke positie. U kan bij haar ook terecht voor meer informatie over uw rechten als patiënt.

De ombudspersoon zal altijd naar u luisteren, uw vragen ernstig nemen en samen met u zoeken naar de beste oplossing. Uiteraard blijven het gesprek en de verstrekte gegevens volledig vertrouwelijk en anoniem. De ombudspersoon zal nooit zonder uw toestemming verdere stappen ondernemen.

De ombudspersoon die u kunt aanspreken is Nicole Claeys.

U kan haar bereiken:
Zij is elke woensdagochtend aanwezig in het kantoor gelijkvloers Vennen, zij is van permanentie tussen 9u30 en 10u30.

Meer informatie over de externe ombudsfunctie in de geestelijke gezondheidszorg vindt u op www.ombudsfunctieggz.be .