Ouderenpsychiatrie

Ouderenpsychiatrie

Voor wie?
Onze afdeling biedt een behandeling aan voor ouderen met een functionele psychiatrische problematiek (depressie, angst, bipolaire stoornis, psychose, persoonlijkheidsproblemen, aanpassingsproblemen, afhankelijkheid aan alcohol en medicatie, …) die nood hebben aan een leeftijdsspecifieke aanpak.
Het kan zowel gaan om psychische stoornissen die voor het eerst ontstaan zijn op oudere leeftijd in samenhang met sociale, psychische en lichamelijke veranderingen, als om reeds langer aanwezige psychische stoornissen waarbij voor deze leeftijd specifieke kenmerken zijn opgetreden.
Exclusiecriteria: psycho-organische stoornissen (dementie) en zwaar zorgbehoevenden.

Vanuit welke visie werken wij?
Psychische problemen bij ouderen berusten meestal op een combinatie van meerdere ontstaansfactoren: een multicausale denkwijze, waarbij zowel biologische, psychische als sociale factoren in rekening gebracht worden (bio-psycho-sociaal model). De therapeutische aanpak zal dan ook vanuit deze verschillende invalshoeken gebeuren.
De afdelingsfilosofie is gebaseerd op de presentietheorie van Andries Baart. Individuele psychotherapie en groepspsychotherapie gebeuren vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch denkkader. Er wordt gewerkt met het levensverhaal van de oudere en in relatie tot zijn naaste verwanten wordt de patiënt begeleid vanuit een contextueel denkkader.
In de non-verbale therapieën wordt er o.a. gewerkt met Brain Gym, relaxatietraining, mindfulnesstraining, creatieve therapie, waarnemingstraining, geheugentraining, tijdsbewustwording, reminiscentie, …Waar werken we samen naartoe?

De behandeling beoogt
  • herstel van het bio-psycho-sociaal evenwicht
  • behoud en/of groei van de gezonde mogelijkheden
  • het verwerven van zelfstandigheid en het komen tot een nuttige en zinvolle tijdsbesteding.
De resocialisatie beoogt het optimaliseren van de woonsituatie: de oorspronkelijke woonvorm van de patiënt al of niet met ondersteuning of een nieuwe aangepaste woonsituatie (serviceflat, bejaardentehuis, beschermde woonvorm, …)

Wat bieden we aan?
De behandeling is aangepast aan de problematiek en de mogelijkheden en beperkingen van elke individuele patiënt en richt zich op een haalbaar einddoel.
Het behandelprogramma bestaat uit 3 of 4 fasen, namelijk de observatiefase, de behandelingsfase en de ontslagfase. Indien dit noodzakelijk blijkt te zijn kan er geopteerd worden voor dagbehandeling als nazorg. De patiënt krijgt een individueel aangepast therapieprogramma.
De psychiater van de afdeling is verantwoordelijk voor de medicamenteuze therapie. Verder bestaat het behandelprogramma uit groepssessies van ergotherapie, bewegingstherapie en groepsactiviteiten die begeleid worden door verpleegkundigen. Er kunnen ook groepssessies en individuele gesprekken met de psychologe, de maatschappelijk werkster of de stafmedewerkster zingeving aan het programma toegevoegd worden.
Tijdens de opname wordt de patiënt individueel begeleid door een verpleegkundige. Deze is zowel voor de patiënt als voor de familie het aanspreekpunt.
Een opname en behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis is ingrijpend, zowel voor de patiënt als voor zijn familie. We vinden het heel belangrijk om een goed contact te onderhouden met de familie, door hen te beluisteren, informeren en te betrekken in de behandeling waar mogelijk.