Crisis

Voor wie?
De crisisafdeling biedt behandeling aan voor volwassenen met een acute psychiatrische problematiek (psychose, manie, depressie, angst, aanpassingsproblemen, persoonlijkheidsproblemen,…) die in crisis zijn.
Bij opname komt men vaak uit een situatie die voor zichzelf of de omgeving moeilijk of ondraaglijk werd.
We behandelen zowel onder vrij als onder gedwongen statuut.

Exclusiecriteria voor opname worden individueel bekeken, dit in functie van de haalbaarheid en de doelstellingen voor opname. Als men ernstig strafbare feiten gepleegd heeft, of agressie gepleegd heeft die niet voortvloeit uit een psychiatrische problematiek, wordt men niet opgenomen.
Ook minderjarigen jonger dan 15 jaar komen niet in aanmerking voor opname.

Vanuit welke visie werken wij?
We werken vanuit een bio-psycho-sociaal denkmodel. Achterliggende visie is dat de ontwikkeling doorheen de levensloop vanuit de biologische aanleg en psychosociale omgeving gebeurt. Tijdens deze ontwikkeling kan men uit evenwicht geraken. Dat kan extreem zijn en dan spreken we van een crisis.
Er wordt een gecombineerde behandeling aangeboden:
  • medisch- psychiatrische diagnostiek en biologische interventies in de vorm van psychofarmacotherapie
  • het inventariseren van de psycho-sociale problemen via individuele gesprekken bij de verpleegkundigen, psycholoog en maatschappelijk werker en op basis van observaties op de afdeling en in groepsactiviteiten.
Het cognitief gedragstherapeutisch referentiekader vormt de basis voor individuele psychotherapeutische begeleidingen.Waar werken we samen naartoe?
Een eerste doelstelling is het stabiliseren van de crisissituatie: doel is dat de aanmeldingssymptomen niet meer op de voorgrond staan, men uit de crisis geraakt, een (nieuw) evenwicht vindt en tot rust komt.
Het bieden van bescherming en beveiliging wordt geleidelijk aan afgebouwd en we werken naar het opnemen van meer verantwoordelijkheid en zelfcontrole.
Na behandeling op de afdeling wordt er in samenspraak bekeken welke vervolgbehandeling er eventueel nodig is:
  • een verwijzing naar een behandelafdeling binnen of buiten het ziekenhuis
  • het werken naar ontslag met ambulante ondersteuning.
Wat bieden we aan?
De behandeling is kortdurend. Een opname duurt vaak niet langer dan twee weken.
We bieden zorg aan binnen een veilig, ondersteunend en gestructureerd afdelingsklimaat.
De nadruk ligt op zorg op maat en individuele zorg en ondersteuning. Via gesprekken en observaties willen we ons behandelaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de noden en verwachtingen die er zijn. Er zijn regelmatig gesprekken met de volgverpleegkundige, men wordt bijna dagelijks gezien door de arts en kan indien nodig wekelijks in gesprek gaan met de psycholoog en/ of maatschappelijk werker.
Er is een groepsprogramma met kleine therapiegroepen. De groepsactiviteiten omvatten ergotherapie, psychomotorische therapie en muziektherapie. Er gaat zowel therapie door op als buiten de afdeling.

We hebben aandacht voor de familie en willen ook hen informeren, beluisteren en indien mogelijk betrekken bij de behandeling.