ASAP

Stemmings- en angststoornissen:

Voor wie?
Voor volwassenen met stemmings- en angstproblemen. Het gaat dus om mensen met een depressie of depressieve klachten allerhande met al dan niet angstproblemen (veralgemeende angst, fobie, dwang, paniek,…).
De minimumleeftijd is 18j. Er is geen bovengrens, voorwaarden zijn het kunnen volgen van het programma en een mogelijke integratie in de bestaande leefgroep.
Exclusiecriteria zijn ernstige persoonlijkheidsproblematiek, verslaving (aan alcohol, medicatie en drugs) en gedrag dat opvang in groep of individueel onmogelijk maakt.

Vanuit welke visie werken wij?
Het team meent dat depressie (met al dan niet bijkomende angstproblemen) bij volwassenen multifactorieel bepaald is met biologische, psychologische, sociale en stressorfactoren. Dit bio-psycho-sociaal denkmodel leidt tot een gecombineerde therapie met medicamenteuze, psychologische en sociale interventies.
Cognitieve gedragstherapie, gedragstherapie, het clientgericht-experiëntieel model, systeemtheorie, narratieve therapie en positieve psychologie zijn de referentiekaders voor het aanbod.
We streven een individuele behandelingsstrategie na.
De behandeling is zowel probleemgericht als gericht op het versterken van de mogelijkheden van het individu en omgeving.
We vinden het belangrijk de familie bij de behandeling te betrekken.

Waar werken we samen naartoe?

De doelen in de observatiefase zijn opvang en rust, het op puntstellen van de diagnose en het exploreren van de problemen en de therapeutische mogelijkheden.
In de behandelingsfase werken we naar het verhelpen van de klachten en de problemen en het verstevigen van het persoonlijk functioneren.
In de ontslagfase zijn hervalpreventie en een optimale re-integratie op vlak van werk, gezin en omgeving de belangrijkste doelstellingen.

Wat bieden we aan?
Het multidisciplinaire behandelaanbod kan residentiëel, in dagbehandeling en in een intensief ambulant programma (V³ector) gevolgd worden.
De aanpak is zowel individueel als in groep.

Kern van het therapeutisch werk is een aanpasbaar therapieplan met een mix van therapieën van het basisprogramma (met ergotherapie, psychomotorische therapie, individuele begeleidingen door de toewijsverpleegkundige en de psychiater, infolessen en een herstelcursus) en een ruim aanbod van specifieke methodieken en therapieën op indicatie (met medicamenteuze therapie, individuele psychotherapie, relatie- en gezinstherapie, individuele sociale begeleiding, communicatieve vaardigheidstraining, cognitieve training, wake-up, tijdsbewustwording, lichaamsexpressie, creatieve therapie, muziektherapie, zelfbeeldtraining, een krachtgerichte gespreksgroep en een cursus hervalpreventie).

Indien gewenst wordt de familie betrokken zowel in een systeemtherapeutisch opzet als voor eigen opvang, begeleiding of hulp bij de behandeling. We voorzien tweemaandelijks een psycho-educatieve familieavond.Borderline persoonlijkheidsproblematiek

Voor wie?
De afdeling biedt een behandelprogramma voor adolescenten, jongvolwassenen en volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek. Het gaat meestal om mensen met een emotieregulatieproblematiek, een borderlineproblematiek of met borderline symptomen. De borderlineproblematiek wordt beschouwd als een ontregeling van het emotioneel systeem.
De emotionele instabiliteit kan leiden tot een instabiliteit op andere gebieden: gedragsinstabiliteit (zelfverwondend gedrag/ para-suïcidaal gedrag, impulsief gedrag) – intermenselijke ontregeling (chaotische relaties, aantrekken-afstoten, verlatingsangst) – ontregeling van het zelf (identiteitsverwarring/ problemen met het zelfgevoel, gevoel van leegte) – cognitieve ontregeling (dissociatie, paranoïde gedachten, zwart-witdenken).

Vanuit welke visie werken we?
Het therapeutisch behandelkader is dat van de Dialectische Gedragstherapie (DGT), ontwikkeld door Professor Marsha M. Linehan. DGT is een vorm van cognitieve gedragstherapie, en is een ‘op-het-leven gericht’ programma. Valideren van het lijden en aanmoedigen tot verandering vormen de twee pijlers van de dialectiek. De gezonde mogelijkheden worden daarbij benadrukt en de eigen innerlijke kracht wordt sterk aangesproken.
Naast de DGT is er ruimte voor waardevolle elementen uit andere therapeutische benaderingen, zoals de lichaamsgefundeerde en experiëntiële psychotherapie. Ook de compassion focused therapy vormt een belangrijk onderdeel van onze therapie.

Waar werken we samen naartoe?
Door psychosociale vaardigheden aan te leren en verder te ontwikkelen, werken we naar meer stabiliteit en evenwicht in het leven. De praktische oefeningen helpen om de aandacht te richten op het hier en nu, emotie te erkennen en reguleren, de sociale vaardigheden te vergroten en stress en verdriet te accepteren.
Doelen zijn - in volgorde van belangrijkheid:
  • verminderen van suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag,
  • verminderen van therapieverstorend gedrag,
  • verminderen van gedrag dat de kwaliteit van het leven verarmt,
  • verhogen van vaardigheden in het omgaan met emoties, anderen en zichzelf.
Bij dit alles wordt in toenemende mate aandacht besteed aan het leren kennen en versterken van gezonde mogelijkheden als alternatief voor gewoontes die de kwaliteit van het leven verminderen.

Wat bieden we aan?
Het gehele multidisciplinair team hanteert het DGT-kader. Naast de vaardigheidstraining in groep (kernoplettendheidsvaardigheden, crisisvaardigheden, emotieregulatie, intermenselijke effectiviteit en zelfcompassie) worden ook non-verbale therapieën (crea, muziek, mindfulness, tijdsbewustwording) aangeboden in het kader van DGT. Binnen de lichaamsbewustwording worden non-verbale oefeningen aangeboden die gebaseerd zijn op de Pesso therapie en de Compassion Focused therapy. Voor mensen die moeilijkheden ervaren met eten hebben we een specifieke module eetvaardigheden. Wekelijks is er een consult met de psychiater voorzien en individuele coaching.
De behandeling verloopt in twee fasen: de commitmentfase (minimaal 8 weken) en de trainingsfase.
We voorzien maandelijks een familieavond en bieden ook een psychosociale training aan voor familieleden en belangrijke derden.